Organization


President Office (2018-2019)  
President-elect President Immediate-past President    
Wansheng (Jerry) Liu (刘晚生)
Xiaole Shen (沈小乐)              Jian Liu  (刘建) 

 

Executive Council (2018-2019)    
Xiaodong Chen (陈晓东) Xing Dai (代星)                             Wei Ding (丁 崴)*                                                                     
Xin Du (杜新) Helena Feng (冯海霞)$ Frank Gan (甘晓冬)*
Hong-ping Guan (关洪平) Yong Guo (郭永)* Lisa Huang (黄佩群)
Yanming Jiang (江燕鸣) Jerry Jing Li (李敬) James Liu (刘健)*
Ling Liu (刘玲) Eric Rong (戎玉刚) Li Wan (万里)*
Jack Wu (武剑) Aiguo Xu (许爱国)** Stephen Xue (薛军)
Xiaojiao Xue (薛晓姣) Dexi Yang (杨得犀) Guangyao Yang(杨光耀)*
Xiaowei Zang (臧晓潍) Aming Zhang (张阿明) Ting Zhang (张婷)
Yiming Zhao (赵一鸣)  

Ming Cheng(程明)

Ruobing Xia (夏若冰) Xiuling Lu (路秀玲) Jun Xu (徐俊)
David Cragin (柯大卫) Haifeng Cui (崔海峰) Han Dai (戴晗)
Yufeng Li (李玉峰) Jing Yang  (杨静) Jun Johnny Yang (杨军)

Qiying Hu (胡琦颖)

Kejie Li (李柯杰) Lynn Lin (林琳)
Mangen Cheng (程满根) Changhui Li (李长辉)  Fred Yang (杨永宏)
Lingquan Deng (邓灵泉) Chen Zhao (赵宸) James Early (吉俊礼)
Alicia Liu (刘颖) Haipeng Cheng (程海鹏) Jasmin Cui (崔霁松)
Bin Shi (石斌) Bill Wei (魏世峰) Zhiyun Wang (王志云)
*, Department directors; ‡, Executive Vice President;  $, CFO
†, Vice Presidents and chapter Presidents; **, General Secretary;  

 

Board of Directors (2016-2018)    
Jiwen Chen  Baoguo Huang                                    Mingde Xia                                                       
Min Li  Hancheng Zhang Weiguo Dai
Jisong (Jasmine) Cui Huamao (Mark) Lin Steve Yu
Handan He Lei Tang Zhi-Xin (Rick) Xu
Jun-Yan Hong Huayi Tong Xianyang (Sean) Zhang
Jiangbin (John) Hu Jianji Wang Zhongda Zhang
Huo Li Ying (Charles) Wang* Yongmei Li
Jian Liu Yusheng Wu  

 *, Chair